ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 03/2018, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμό ΣΜΕ 03/2018, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”.

Πρόσκληση

Αίτηση υποψηφιότητας

Τυποποιημένο Βιογραφικό

Υπεύθυνη_Δήλωση

Social feed