ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το CluBE στοχεύει στην ανάπτυξη της Ε&Α και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη οικονομία στην Περιφέρεια και τις γειτονικές της περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

  • Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση
  • Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ
  • Μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους ΑΗΣ ή και σε μελλοντικές μονάδες μικτής καύσης για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας
  • Βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα
  • Εξοικονόμηση ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών


Social feed