ΠΡΟΦΙΛ

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CluBE) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 2014 μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας τοπικών φορέων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων στους τομείς της βιοενέργειας, της βιομάζας και του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτών των έργων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων αναλύσεις για το δυναμικό της βιομάζας στην Περιφέρεια, για τις βασικές δομές των Clusters και των Περιφερειακών Συστημάτων Καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, κα.

Το CluBE στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη και κυκλική οικονομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις γειτονικές της περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι του Cluster περιλαμβάνουν:

Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση.

  • Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ.
  • Τη μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ή και σε μελλοντικές μονάδες μικτής καύσης για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τη βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών.
  • Την αξιοποίηση των αποβλήτων (δασικά, αγροτικά, αστικά και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) για την παραγωγή καθαρής ενέργειας


Social feed