ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Με τη χρήση του βιοαερίου ως καυσίμου σε μηχανές εσωτερικής καύσης, μπορούν να καλυφθούν σημαντικές ενεργειακές ανάγκες για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα και παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, όπως είναι τα λύμματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφίων, βουστασίων, καθώς και βιομηχανικών και αστικών οργανικών απορριμμάτων.

Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά αποβλήτα, η παραγωγή του βιοαέριου γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σ’ αυτές, εκτός από το βιοαέριο, παράγεται και πολύ καλής ποιότητας οργανικό λίπασμα, του οποίου η διάθεση στην αγορά μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα μίας εφαρμογής αυτού του είδους. Στην περίπτωση των αστικών απορριμμάτων, το βιοαέριο παράγεται στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).Social feed