ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η βιοοικονομία περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών των πόρων, καθώς και υπολειμμάτων και υποπροϊόντων κατεργασίας σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, προϊόντα και υπηρεσίες βιολογικής προέλευσης, καθώς και βιοενέργεια.

Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας βοηθά τη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και επιτρέπει την πρόσβαση σε νέες και διαφοροποιημένες αγορές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η βιοοικονομία βοηθά την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και δημιουργεί απασχόληση σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές, που την έχουν περισσότερο ανάγκη, ενώ μειώνει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και συμβάλλει έτσι στην οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής και των συναφών μεταποιητικών δραστηριοτήτων.


The Bioeconomy Stakeholders Panel

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel#manifesto

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πάνελ για τη Βιοοικονομία. Κύριος στόχος του Πάνελ που δημιουργήθηκε από τη ΓΔ Ε&ΤΑ (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε εξαρχής η διαμόρφωση ενός Μανιφέστου για τη Βιοοικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Μανιφέστο οικοδομήθηκε πάνω στα πρώτα συμπεράσματα της Ολλανδικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Μετά από πολλές συνεδριάσεις στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, το Πάνελ που περιλαμβάνει 29 εκπροσώπους φορέων και βιομηχανιών από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, κατέληξε στην τελική του μορφή και παρουσιάστηκε στον Carlos Moedas, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, στο πλαίσιο της ημέρας πολιτικής για τη Βιοοικονομία στις 16 Νοεμβρίου 2017.Social feed